تاریخچه گرد و غبار (ریزگرد) روند و پیامدهای آن در جهان و ایران

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 مدیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار

3 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع گرد و غبار یا به اصطلاح جدید ریزگردها، موضوع این شماره گفتگوی چالشی نشریه طبیعت ایران را  به سابقه گرد و غباردر ایران، روند آن و پیامدهای وقوع گرد و غبار اختصاص داده ایم. با توجه به گستردگی موضوع،  مباحث دیگری از جمله کانونها و منشاء گرد و غبار، علل فعال شدن آن در زمانهای خاص، مدیریت این پدیده و مشکلات و مسائل مربوط به دیپلماسی و حل مسائل مرتبط با گرد و غبار با کشورهای همجوار و همچنین اقدامات انجام شده در سالهای اخیر در جنوب اهواز و سیستان و بلوچستان در شماره های آتی نشریه به بحث گذاشته خواهند شد.
مهمانان این گفتگو آقایان دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی مشاور محترم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر ملی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار. آقای دکتر محمد خسرو شاهی رئیس محترم بخش بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و آقای دکتر حمیدرضا عباسی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور هستند.

عنوان مقاله [English]

History of dust and its process and consequences in the world and Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Ali Mohammad Tahmasbi 2
  • Mohammad Khosroshahi 3
  • Hamid Reza Abbasi 4
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.