دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 17، مهر و آبان 1398، صفحه 1-100 

سخن مدیر مسئول

1. ضرورت حفظ یکپارچگی مراتع

صفحه 3-3

عادل جلیلی


6. درختان غیرمثمر کهنسال استان زنجان

صفحه 29-35

طه مجیدی؛ مصطفی خوشنویس؛ سید احمد موسوی؛ فرهاد آقاجانلو؛ محمد شجاعی


گفتگوهای چالشی

9. سیل و شهرسازی

صفحه 59-74

احمد رحمانی


دانشمندان ایرانی

14. زندگینامه زنده‌یاد مهندس ابوالفتح سالاری

صفحه 85-88

علیرضا مدیررحمتی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

15. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

صفحه 89-93

ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخر رنجبری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


نقد کتاب

19. نقدی بر کتاب مرتع و مرتعداری

صفحه 98-99

علی طویلی؛ محمد فرزام


تصاویری از طبیعت ایران

20. آذربایجان شرقی، جنگل‌های گویجه بیل

صفحه 4-5

نگار ولی‌زاده


برگه اشتراک

31. فرم اشتراک

صفحه 100-100