دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 14، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-125 

نامه‌های علمی

5. تیپ‌های گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی استان اردبیل

صفحه 21-26

جابر شریفی؛ محمد فیاض؛ یونس رستمی‌کیا؛ فرزانه عظیمی؛ پروانه عشوری


نگاهی به طبیعت ایران

11. ثعلب‌ها و تنوع زیستی آنها در رویشگاه‌های کاسپینی

صفحه 80-93

حبیب زارع؛ طیبه امینی؛ بهنوش جعفری گرزین


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

14. جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس (Amaryllidaceae) Allium در ایران

صفحه 101-105

آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


تصاویری از طبیعت ایران

19. ساری سو (آب زرد)، مراغه

صفحه 4-5