کلیدواژه‌ها = جایگاه حفاظتی
جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Cousinia kermanshahensis

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 111-115

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری .Scutellaria nepetifolia Benth

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 117-125

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد مهرنیا؛ آزادهi اخوان روفیگر


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری بارانک لرستانی (Sorbus luristanica (Bornm.) Schonbech-Temesy).

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 95-89

محمد مهرنیا؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی پنج گونه انحصاری از تیره باقلاییان (Fabaceae) در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 105-97

مهدی ایمانی؛ یوسف اجنی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی Scorzonera alborzensis Safavi & Amini Rad، گونه‌ای انحصاری از ایران

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 107-112

سیدرضا صفوی؛ محمد امینی راد؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی Cyclotrichium depauperatum، گونه انحصاری ایران

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 119-124

مهری دیناروند؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Ranunculus dalechanensis

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 127-132

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه .Tanacetum snbolii Mozaff

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 133-137

مژگان لارتی؛ مهناز حیدری ریکان؛ عادل جلیلی؛ زیبا جمزاد


جایگاه حفاطتی گونه Allium breviscapum Stapf (Amaryllidaceae)

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 127-135

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس .Centaurea L

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 135-141

طیبه امینی اشکوری؛ حبیب زارع؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاریNepeta dschuparensis از تیره نعنا

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 125-130

احمد پورمیرزایی؛ زیبا جم زاد؛ ماشاالله غنچه پور؛ منصور دهقان؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پونه‌سای ماکویی Nepeta makuensis Jamzad & Mozaffarian

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 131-136

مهناز حیدری ریکان؛ رحمان رحیم دخت؛ شهریار ییلاقی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scrophularia isphahanica

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 145-149

آزاده اخوان روفیگر؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه Scorzonera persica Boiss. & Buhse در ایران

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 117-123

سیدرضا صفوی؛ محمد امینی راد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus montis-parrowii

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 159-164

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی پورک Arecaceae) Nannorrhops baluchestanica )

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 125-130

هادی درودی؛ یوسف اجنی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس نعنای گربه .Nepeta L از خانواده نعنا

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 131-137

احمد پورمیرزایی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ ماشاالله غنچه پور


لاله‌هاگیاهان با ارزش زینتی در فلور ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 45-56

نسترن جلیلیان؛ مصطفی اسدی؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب الله رحیمی


معرفی برخی گسترشگاه های طبیعی دو گونه سوزنی برگ تاریخی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 81-93

حبیب زارع؛ عادل جلیلی؛ طیبه امینی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی


جایگاه حفاظتی گونه (Cousinia raphiostegia Rech.f. (Asteraceae

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 143-148

یوسف اجنی؛ غلامرضا حسینی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus dianat-nejadii

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 149-155

ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخررنجبری؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه‌ Salvia sclareopsis

دوره 5، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 119-125

محمد مهرنیا؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تعیین جایگاه حفاظتی گونه Phlomis lurestanica

دوره 5، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 135-141

محمد مهرنیا؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه نادر Levisticum officinale در ایران

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 129-135

منصوره خداشناس؛ ماشااله غنچه‌پور؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی