معرفی برخی گسترشگاه های طبیعی دو گونه سوزنی برگ تاریخی ایران

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، باغ گیا هشناسی نوشهر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی، نوشهر، ایران،

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مربی پژوهش، باغ گیا هشناسی نوشهر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی، نوشهر، ایران

4 کارشناس ارشد و محقق، عضو سابق شورا یعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور.

چکیده

بخش کوچکی از فلور ایران به گون ههای سوزن یبرگ اختصاص دارد و تنها 9 گونه سوزن یبرگ بومی در این
محدوده جغرافیایی انتشار دارند. رویشگاه و مناطق انتشار تعدادی از این گون هها هنوز در فلور سرزمین ایران ب هطور
کامل شناسایی و بررسی نشده است. با توجه به اینکه بسیاری از رویشگا ههای طبیعی و دامنه گسترشگاهی دو گونه
سرخدار و نوش ب هترتیب از تیر ههای Taxaceae و Cupressaceae با وجود مطالعات گوناگون هنوز ناشناخته
مانده است، در این مقاله ضمن معرفی ویژگ یهای رویشگاهی سرخدار در لفور، رویشگا ههای نوش سنگده، زرندین
و سورکش، مشخصات اکولوژیکی و محدوده گسترش و نیز برخی ویژگ یهای جمعیتی آن بررسی شده است.
همچنین تحلی ل مختصری از جغرافیای گیاهی و جایگاه حفاظتی آنها مطابق طبق هبندی IUCN در سطح منطق های،
ملی و جهانی، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing of some distribution areas of two ancient Conifers of Iran

نویسندگان [English]

 • Habib Zare 1
 • Aََdel Jalili 2
 • Tayebeh Amini 3
 • Morteza Ebrahimi Rastaghi 4
1 Assistant Prof., Nowshahr Botanical Garden, Research Institute of forest and rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (AREEO), Tehran, Iran.
2 Prof., Research Institute of forest and rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (AREEO), Tehran, Iran.
3 Senior Research Expert, Nowshahr Botanical Garden, Research Institute of Forest and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (AREEO), Tehran, Iran.
4 Research Expert, Forests, Range and Watershed Management Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A small part of the flora of Iran belongs to coniferous plants. There are only nine native species of the conifers in these areas. In the flora of Iran, the sites and distribution range of the species are not completely detected yet. Despite many studies done on Taxus baccata and Platycladus orientalis, many of their natural habitats and their distribution range are still unknown. Hence two sites of Lafoor (Taxus) and Zarandin (Platycladus) were introduced and surveyed, and the conservational and geographical position of the species has been analyzed at the local, national, and global level. In addition to introducing habitat features of the sites, a new geographical distribution map has been conducted and the conservation status of the plants has been analyzed by the IUCN categories.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coniferous
 • Hyrcanian forests
 • Taxus baccata
 • Platycladus orientalis
 • conservation status
 • endangered
 • plant geography