دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 41، مهر و آبان 1402 

دیدگاه‌ها

ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی گون‌‌زارهای ارتفاعات نیمه شمالی کشور

صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ عادل جلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ رحمن رحیم‌‌دخت؛ فرهاد آقاجانلو؛ سعید رشوند؛ محمود گودرزی؛ پروانه عشوری؛ هاجر نعمتی؛ سمیه ناصری؛ یداله قیصری؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ جواد میری‌‌سلیمان


پایش آفات رویشگاه‌های جنگلی با تأکید بر آفات نوپدید در ناحیه رویشی صحارا- سندی

صفحه 25-37

سید رضا گلستانه؛ ناصر فرار؛ محمدابراهیم فراشیانی؛ سیدموسی صادقی؛ علی عباسی؛ محمد یوسف آچاک؛ فاطمه کوه پیما


نامه‌های علمی

تعیین اراضی مستعد زراعت چوب در اراضی غیر جنگلی در استان‌ گیلان

صفحه 49-59

فاطمه احمدلو؛ علیرضا رضایی؛ محسن کلاگری؛ سعیده اسکندری؛ سارا تیموری؛ فاطمه درگاهیان؛ مهدی فرح پور؛ خسرو میرآخورلو


برآورد سطح و میزان جنگل‌کاری‌های سنواتی در توده‌های دست‌کاشت شرق استان گلستان

صفحه 61-70

سعید شعبانی؛ حسن فرامرزی؛ اکرم احمدی؛ محمود بیات؛ بردی محمد آق ار کاکلی؛ سعیده طاهری


گفتگوهای چالشی

منابع طبیعی و محیط‌زیست در برنامه هفتم توسعه کشور

صفحه 79-93

احمد رحمانی؛ هادی کیادلیری؛ محمد فیاض


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

کلوس، جواهری سبز در گنجینه فلور غنی زاگرس: جایگاه حفاظتی، تهدیدها و فرصت‌ها

صفحه 123-134

امین زراعتکار؛ یعقوب ایرانمنش؛ تورج مختارپور؛ حمزه علی شیرمردی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ سید احمد موسوی وردنجانی؛ عزت الله سلیمانی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scorzonera nivalis

صفحه 135-140

آزاد رستگار؛ هیوا قادری؛ حسین معروفی؛ محفوظ ادوای؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


اخبار علمی و تحلیلی

مکانیسم‌های جدید تنظیم‌کننده پاسخ گیاه به دما

صفحه 142-142

پروین صالحی شانجانی