دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 40، مرداد و شهریور 1402 

دیدگاه‌ها

تولید و فراوری گل‌‌محمدی در ایران

صفحه 9-17

فاطمه سفید کن؛ ودود صمدی؛ مهشید رحیمی فرد؛ راضیه عظیمی اتر گله؛ امیر حسین تقی زاده


تمدن اکولوژیک

صفحه 19-23

عباس احمدوند؛ اسکندر زند


نامه‌های علمی

نخستین گزارش حضور توده کهن‌سال زربین در بشاگرد، استان هرمزگان

صفحه 35-41

مرتضی آریا نژاد؛ علی ترک قشقایی؛ کورش کاوسی؛ بهرام زهزاد


قره ‏داغ در قلب کویر داغ میقان استان مرکزی، نیازمند توجه و احیاء

صفحه 43-51

سمیرا فراهانی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ حمید یارمند؛ صدیقه غنائی؛ احمدرضا اسدی؛ آتنا فرجی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری سلوی بزمانی .Salvia bazmanica Rech.f. & Esfand

صفحه 101-105

هادی درودی؛ یوسف اجنی؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی Scorzonera alborzensis Safavi & Amini Rad، گونه‌ای انحصاری از ایران

صفحه 107-112

سیدرضا صفوی؛ محمد امینی راد؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی