نویسنده = زیبا جم زاد
جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Cousinia kermanshahensis

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 111-115

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری .Scutellaria nepetifolia Benth

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 117-125

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد مهرنیا؛ آزادهi اخوان روفیگر


جایگاه حفاظتی پنج گونه انحصاری از تیره باقلاییان (Fabaceae) در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 105-97

مهدی ایمانی؛ یوسف اجنی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


کلوس، جواهری سبز در گنجینه فلور غنی زاگرس: جایگاه حفاظتی، تهدیدها و فرصت‌ها

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 123-134

امین زراعتکار؛ یعقوب ایرانمنش؛ تورج مختارپور؛ حمزه علی شیرمردی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ سید احمد موسوی وردنجانی؛ عزت الله سلیمانی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scorzonera nivalis

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 135-140

آزاد رستگار؛ هیوا قادری؛ حسین معروفی؛ محفوظ ادوای؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی Scorzonera alborzensis Safavi & Amini Rad، گونه‌ای انحصاری از ایران

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 107-112

سیدرضا صفوی؛ محمد امینی راد؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


خطر انقراض یک گونه از وابستگان وحشی گلابی در ایران و نیاز به اقدام فوری حفاظتی

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 129-136

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ فرزانه خواجویی نسب


جایگاه حفاظتی گونه کوهسری Astragalus azizii Maassoumi

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 139-143

محمود بیدارلرد؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ داوود مهراوران؛ رضا طلائی


جایگاه حفاطتی گونه Allium breviscapum Stapf (Amaryllidaceae)

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 127-135

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تعیین جایگاه حفاظتی گونه نادر دانه‌برفی تابستانه Leucojum aestivum L. subsp. aestivum

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 137-142

ایوب مرادی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد؛ ادریس مهدوی فیکجور


جایگاه حفاظتی گونه‌های انحصاری جنوب غرب ایران از جنس Dionysia

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 143-155

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ فرزانه خواجوئی نسب


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری و نادر (Diaphanoptera stenocalycina (Caryophyllaceae، در ایران

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 125-131

فاطمه فدائی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus montis-parrowii

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 159-164

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پیچک (Convolvulus koieanus Bornm. (Convolvulaceae

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 165-170

مهری دیناروند؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی؛ محمد مهرنیا


جایگاه حفاظتی گونه های Hypericopsis persica Boiss. وSalicornia perspolitana Akhani

دوره 6، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 153-158

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه (Cousinia raphiostegia Rech.f. (Asteraceae

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 143-148

یوسف اجنی؛ غلامرضا حسینی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 115-121

محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی


جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر به نام آزیل (Azilia eryngioides (Pau) Hedge & Lamond)

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 123-129

محمد مهرنیا؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری مورخوش Zhumeria majdae در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-96

محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Dionysia khuzistanica Jamzad در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 97-103

مهری دیناروند؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm در ایران

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 108-111

عفت جعفری؛ احمد حاتمی؛ غلامعباس قنبریان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاریAstragalus vernaculus (Fabaceae)

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 113-117

آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 87-91

مهری دیناروند؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد حسن‌زاده


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 90-95

احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ سارا صادقیان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی