جایگاه حفاظتی گونه انحصاری مورخوش Zhumeria majdae در ایران

نوع مقاله: معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

The conservation status of Zhumeria majdae, an endemic species of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Soltanipour 1
  • Ziba Jamzad 2
  • Adel Jalili 2
  • Mohammad Mahmoodi 3
1 Assistant Prof., Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandar Abbas, Iran
2 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Zhumeria majdae is the only species of the genus Zhumeria of Lamiaceae family. This bush species is endemic of Iran (Hormozgan province) and has been distributed on very steep slopes of mountains at 525-1430 meters a.s.l. Based on IUCN guidelines, different criteria were used to evaluate the status of this species as follows: extent of occurrence (EOO), area of occupancy (AOO), size of population, regeneration, and quality of habitat. According to field studies, Zhumeria majdae occupies an area of 0.11 km2. According to an analysis by GeoCAT software, the extent of occurrence was 7977 km2. Based on our results, Zhumeria majdae is defined as a Critically Endangered (CR) species. The monotypic genera contain the species that, if threatened, may disappear forever and their associated genomes will not be found elsewhere in the world.  It is highly recommended that appropriate approaches should be taken to prevent the extinction of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation status
  • Endemic species
  • IUCN
  • Lamiaceae family
  • Zhumeria majdae
- اسکندری، م.، 1391. بررسی گونه‌های سرخس در معرض تهدید در استان گیلان و مقایسه طبقه‌بندی حفاظتی با معیارهای سازمان جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی. رستنی‌ها، 13 (1): 9-1.

- پناهی،پ. و جم‌زاد، ز.، 1396. جایگاه حفاظتی بلوط‌های ایران. طبیعت ایران، 2 (1): 91-82.

- جلیلی، ع. و جم‌زاد، ز.، 1395. طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم‌های ایران. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.

- جلیلیان، ن.، نعمتی پیکانی، م.، جم‌زاد، ز. و جلیلی، ع.، 1396. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica. طبیعت ایران، 2 (4): 107-104.

- جلیلیان، ن.، نعمتی پیکانی، م.، محبی، ج.، جم‌زاد، ز. و جلیلی، ع.، 1397. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Silene parrowiana در ایران. طبیعت ایران، 3 (3): 106-102.

- جم‌زاد، ز.، 1391. فلور ایران تیره نعنا (Lamiaceae)، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.

- جم‌زاد، ز. و معین، ف.، 1396.  جایگاه حفاظتی گونه نادر از جنس سلوی به نام Salvia aristata. طبیعت ایران، 2 (3): 95-92.

- ‌حاتمی، ا.، صادقیان، س.، جعفری، ع.، جم‌زاد، ز. و جلیلی، ع.، 1396. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Salvia lachnocalyx. طبیعت ایران، 2 (5): 103-98.

- دیناروند، م. و حمزه، ب.، 1396. جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی. طبیعت ایران، 2 (2): 104-100.

- زهزاد، ب.، 1377. منطقه حفاظت شده کوه گنو. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست کشور.

- سلطانی‌پور، م.ا.، 1380. گیاهان دارویی استان هرمزگان. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 8 : 60-51.

- محبی، ج.، جم‌زاد، ز. و بخشی خانیکی، غ.، 1395. جایگاه حفاظتی 6 گونه انحصاری مرزه در ایران. طبیعت ایران، 1 (1): 79-74.

- ‌محمودی، م.، 1397. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Campanula lamondiae. طبیعت ایران، 3 (4): 102-98.