دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 23، مهر و آبان 1399 

دیدگاه‌ها

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ضد دیابت در ایران

صفحه 7-20

مهردخت نجف پور نوایی؛ فاطمه سفیدکن


نامه‌های علمی

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران منبعی مطمئن برای بذر سالم و با بنیه قوی گونه بومی سفیدپلت (Populus caspica Bornm)

صفحه 49-57

عباس قمری زارع؛ فرهاد اسدی؛ آناهیتا شریعت؛ پدرام غدیری پور؛ لیلا میرجانی


درختان کهن‌سال گردوی استان اردبیل

صفحه 59-69

یونس رستمی کیا؛ مصطفی خوشنویس؛ اللهوردی محمدی؛ دولت محمدی؛ حمید محمدی


گلسنگ‌های استان کرمانشاه (ایران)

صفحه 83-89

حبیب اله رحیمی؛ سیدرضا صفوی؛ بیتا سیاوش؛ نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی


گفتگوهای چالشی

بررسی نقش بانکهای ژن در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور

صفحه 91-107

احمد رحمانی؛ زیبا جم زاد؛ محمد جعفر آقائی؛ بهزاد سرخی؛ بهنام حمزه


نگاهی به طبیعت ایران

ذخیره‌گاه خمبی استان خراسان شمالی، بزرگ‌ترین رویشگاه لاله واژگون زرد کشور

صفحه 111-127

پریسا پناهی؛ لیلا کریمی؛ نادیا کمالی؛ جلال حسن نژاد؛ احمد صفرزاده


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Paeonia wendelboi Ruksans & Zetter

صفحه 137-143

محمود بیدارلرد؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Trifolium kurdistanicum

صفحه 145-150

آزاد رستگار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ حسین معروفی؛ هیوا قادری


تصاویری از طبیعت ایران

طبیعت استان زنجان

صفحه 4-5

علیرضا پورهاشمی