دوره و شماره: دوره 5، شماره 5 - شماره پیاپی 24، آذر و دی 1399، صفحه 1-160 
درختان کهنسال استان کرمانشاه (قسمت نخست، درختان خودرو)

صفحه 81-99

یحیی خداکرمی؛ معصومه خانحسنی؛ مصطفی خوشنویس


گفتگوهای چالشی

بررسی نقش بانکهای ژن در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور، قسمت دوم

صفحه 101-115

احمد رحمانی؛ زیبا جم زاد؛ محمد جعفر آقائی؛ بهزاد سرخی؛ بهنام حمزه


نگاهی به طبیعت ایران

ویژگی‌های اکولوژیکی اجتماعات گیاهی جنس Potamogeton در تالاب‌های کوهستانی استان اردبیل

صفحه 119-125

جابر شریفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه عظیمی مطعم


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

تعیین جایگاه حفاظتی گونه Phlomis lurestanica

صفحه 135-141

محمد مهرنیا؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه Leutea polyscias (Boiss.) M. Pimenov

صفحه 143-149

ایوب مرادی؛ مسعود امین املشی؛ بابا خانجانی شیراز؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تصاویری از طبیعت ایران

استان گیلان، دیلمان

صفحه 4-5

سینا قوامی