دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 22، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-150 

دیدگاه‌ها

ارزیابی عملیات مرتع کاری در حاشیه دریاچه ارومیه

صفحه 9-22

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج


نامه‌های علمی

ساختار بانک بذر در مراتع نیمه‌استپی استان آذربایجان‌غربی

صفحه 49-57

پریسا پناهی؛ بهنام حمزه؛ عادل جلیلی؛ احمد احمدی؛ مریم حسنی‌نژاد


گفتگوهای چالشی

نقش باغ گیاه شناسی در حفاظت از تنوع زیستی

صفحه 91-108

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد؛ پریسا پناهی؛ مجید موحدنژاد


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه نادر Levisticum officinale در ایران

صفحه 129-135

منصوره خداشناس؛ ماشااله غنچه‌پور؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی


تصاویری از طبیعت ایران

آلوارس، اردبیل

صفحه 5-5

شیوا هراتی