دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، مرداد و شهریور 1397، صفحه 114-1 

نامه‌های علمی

معرفی تعدادی از گلسنگ‌های کشور به عنوان شناساگرهای زیستی

صفحه 18-21

سیدرضا صفوی؛ ساره‌سادات کاظمی؛ بیتا سیاوش


تولید اقتصادی آویشن دنایی با تغذیه مناسب

صفحه 22-31

بهلول عباس زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ محمود نادری؛ معصومه لایق حقیقی؛ بهروز نادری


سروهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

صفحه 44-59

مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ محمد متینی زاده؛ شهرام احمدی؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری


گفتگوهای چالشی

مدیریت مراتع، نیازمند تدوین نقشه راه جدید

صفحه 70-77

احمد رحمانی؛ حسین ارزانی؛ عبادالله ابوالحسن؛ جواد مقیمی؛ محمد فیاض


رویشگاه نیلوفر آبی زرد در استان کرمانشاه

صفحه 86-93

معصومه خان‌حسنی؛ یحیی خداکرمی؛ نسترن جلیلیان؛ عادل جلیلی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Silene parrowiana در ایران

صفحه 102-106

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ جواد محبی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی