گیاهان برای استتار خود از شیوه‌های مشابه حیوانات استفاده می‌کنند

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Camouflaged plants use the same tricks as animals

نویسنده [English]

  • Samane Asadi Sanam
Assistance Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran