بحران آب و لزوم توسعه کشت گیاهان دارویی

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

خشکسالی و کم آبی در ایران یک واقیت اقلیمی است و با توجه به روند روز افزون نیاز‌ بخش‌های مختلف به آب، مشکل کم آبی در سال‌های آینده حادتر نیز خواهد شد. بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی  مدیریت آب (IWMI) ، کشور ایران برای حفظ وضع فعلی خود تا سال 2025 باید بتواند 112% به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید. از آنجایی‌که این امر امکان‌پذیر نیست، راهکار‌های مؤثر و عملی، استفاده بهینه و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی خواهد بود...

عنوان مقاله [English]

Water crisis and the necessity of development of medicinal plant cultivation

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Lebaschi
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran