دوره و شماره: دوره 3، شماره 5 - شماره پیاپی 12، آذر و دی 1397، صفحه 1-120 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی

صفحه 1-1


نامه‌های علمی

6. بررسی گیاهان انگل و نیمه انگل ایران، با تاکید بر ارزش دارویی و صنعتی آنان

صفحه 18-35

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ خدیجه کریمی؛ حمید اجتهادی؛ پروانه ابریشم چی؛ محمد فرزام


7. نقش مدیریت چرا در همزیستی گونه سالسولا (Salsola laricina) با قارچ‌های میکوریزی آربسکولار

صفحه 36-39

الهام نوری؛ علیرضا مشکی؛ محمد متینی‌زاده؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ سعیده رجایی


نگاهی به طبیعت ایران

12. نگاهی به نرگس‌زار طبیعی جره در استان فارس

صفحه 80-88

سارا صادقیان؛ احمد حاتمی؛ سید‌اصغر آل حسین


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

15. بررسی جایگاه حفاظتی گونه انحصاری (Kaviria zehzadii) در ایران

صفحه 96-100

نرجس عزیزی؛ حسن امیرآبادی زاده؛ زیبا جم‌زاد


برگه اشتراک

28. فرم اشتراک

صفحه 110-110