دوره و شماره: دوره 3، شماره 5 - شماره پیاپی 12، آذر و دی 1397، صفحه 1-120 

نامه‌های علمی

بررسی گیاهان انگل و نیمه انگل ایران، با تاکید بر ارزش دارویی و صنعتی آنان

صفحه 18-35

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ خدیجه کریمی؛ حمید اجتهادی؛ پروانه ابریشم چی؛ محمد فرزام


نقش مدیریت چرا در همزیستی گونه سالسولا (Salsola laricina) با قارچ‌های میکوریزی آربسکولار

صفحه 36-39

الهام نوری؛ علیرضا مشکی؛ محمد متینی‌زاده؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ سعیده رجایی


گفتگوهای چالشی

بیمه منابع طبیعی، نیازی مغفول در سیاست‌گذاری و اجرا

صفحه 62-77

احمد رحمانی؛ رامین امینی زارع؛ بابک میرزایی؛ علی اکبر موسوی؛ طالب امین پور؛ محمد فیاض؛ علیجان پویا


نگاهی به طبیعت ایران

نگاهی به نرگس‌زار طبیعی جره در استان فارس

صفحه 80-88

سارا صادقیان؛ احمد حاتمی؛ سید‌اصغر آل حسین


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

بررسی جایگاه حفاظتی گونه انحصاری (Kaviria zehzadii) در ایران

صفحه 96-100

نرجس عزیزی؛ حسن امیرآبادی زاده؛ زیبا جم‌زاد