کود فسفری می‌تواند رشد گیاهان و میکروارگانیسم‌ها را در مناطق خشک و مرتفع افزایش دهد

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Phosphorus nutrition can hasten plant and microbe growth in arid, high elevation sites

نویسنده [English]

  • Parvin Salehi Shanjani
Assistance Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran