نویسنده = محمد فیاض
منابع طبیعی و محیط‌زیست در برنامه هفتم توسعه کشور

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 79-93

احمد رحمانی؛ هادی کیادلیری؛ محمد فیاض


نتایج حاصل از فاز اول پایش مراتع کشور و چگونگی استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده در مدیریت مراتع

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 71-89

احمد رحمانی؛ محمد فیاض؛ علیرضا افتخاری؛ جواد معتمدی


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


لزوم پایش بلندمدت پوشش گیاهی و خاک اکوسیستم‌‌های مرتعی

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 7-20

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ حسین ارزانی؛ محمد فیاض


رویکرد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مورد دیمزارهای کشور برای حفظ منابع پایه

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 87-102

احمد رحمانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد فیاض؛ علی اشرف جعفری؛ جواد معتمدی


بررسی ویژگی‌ها و مسائل مختلف گرد و غبار در سیستان

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 75-87

احمد رحمانی؛ محمد فیاض؛ فاطمه درگاهیان


سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران و نگرش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به آینده تحقیقات مرتع

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 7-21

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ محمد فیاض؛ مرتضی خداقلی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی فرح پور


تأثیر سطوح مختلف حفاظت و مدیریت بر تغییرات پوشش گیاهی اکوسیستم مرتعی سالوک

دوره 6، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 53-59

نادیا کمالی؛ محمد فیاض؛ مرتضی خداقلی


برنامه‌ها، اقدامات و پروژه‌های اجرا شده برای تثبیت کانون‌های گرد و غبار خوزستان پس از بحران ایجاد شده در سال 1395

دوره 6، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 101-122

احمد رحمانی؛ کوروش بهنام فر؛ حسن نورعلیزاده؛ امیرحسین رجایی؛ هاشم کنشو؛ محمد فیاض


بحران گرد و غبار در خوزستان و نقش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مواجهه با آن

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 85-100

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ محمد خسروشاهی؛ محمد فیاض؛ فاطمه درگاهیان


عشایر و مراتع، چالش‌ها و راه حل‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 7-11

محمد فیاض


بیمه منابع طبیعی، نیازی مغفول در سیاست‌گذاری و اجرا

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 62-77

احمد رحمانی؛ رامین امینی زارع؛ بابک میرزایی؛ علی اکبر موسوی؛ طالب امین پور؛ محمد فیاض؛ علیجان پویا


پوشش گیاهی کانون‌های گردوغبار در استان خوزستان

دوره 3، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 32-42

مهری دیناروند؛ هاشم کنشلو؛ محمد فیاض


مدیریت مراتع، نیازمند تدوین نقشه راه جدید

دوره 3، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 70-77

احمد رحمانی؛ حسین ارزانی؛ عبادالله ابوالحسن؛ جواد مقیمی؛ محمد فیاض