تأثیر سطوح مختلف حفاظت و مدیریت بر تغییرات پوشش گیاهی اکوسیستم مرتعی سالوک

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی، با هدف حفاظت از اکوسیستم‌های ارزشمند طبیعی مدیریت می‌شوند، این مناطق به‌دلیل داشتن تنوع ژنتیکی زیاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده سالوک در استان خراسان شمالی، 20 کیلومتری شمال غربی شهرستان اسفراین واقع شده است (شکل 1). موقعیت جغرافیایی این منطقه ´15°37 تا ´8°38 عرض شمالی و ´16°57 تا ´6°57 طول شرقی است و با وسعتی در حدود 17000 هکتار، گنجینه‌ای از گونه‌های گیاهی و جانوری در شمال شرق ایران به شمار می‌آید، وجود حدود 496 گونه گیاهی متعلق به 296 جنس و 71 تیره، همچنین بیش از صد گونه جانوری به این منطقه ارزش ویژه‌ای بخشیده است (کمالی و همکاران، 1398). این منطقه، پس از شناسایی و معرفی، به استناد مصوبه شماره ۴۸ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 20/9/1352، به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده معرفی و در سال ۱۳۵۷ به‌عنوان منطقه امن سالوک نام‌گذاری شد. همچنین پس از ۱۳ سال قرق و حفاظت کامل، در سال ۱۳۸۱ به‌دلیل ویژگی‌های با‌ارزش اکولوژیکی، به سطح پارک ملی ارتقاء یافت.

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of conservation and management on vegetation changes in the Saluk rangeland ecosystem

نویسندگان [English]

  • Nadia Kamali 1
  • Mohammad Fayaz 1
  • Morteza Khodagholi 2
1 Assistant Prof., Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran,
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
کمالی، ن.، پناهی، پ.، لایق، ر.، سوری، م. و کریمی، ل.، 1398. منطقه حفاظت‌شده سالوک، گنجینه گونه‌های گیاهی و جانوری در شمال شرق ایران. طبیعت ایران، 4(5): 65-73.