دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 7، بهمن و اسفند 1396، صفحه 120-1 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

صفحه 1-1


استفاده از شاخص حرارتی در پبش‌بینی مراحل فنولوژیک رشد آویشن (Thymus) در رویشگاه‌های طبیعی

صفحه 34-44

ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ زیبا جم‌زاد؛ محمدحسین لباسچی؛ احمد اکبری‌نیا؛ لیلی صفایی؛ مژگان لارتی؛ رضا حبیبی؛ گل‌محمد گریوانی؛ صفر صفری؛ ودود صمدی اصل؛ مریم مکی‌زاده تفتی


گفتگوهای چالشی

ماسه های روان، فناوری مالچ نفتی و پیامدهای آن

صفحه 74-82

عباس قمری‌زارع؛ سید مهدی مهدوی؛ غلامرضا آهنین


نگاهی به طبیعت ایران

گاوخونی، تالاب خاموشی دیگر در مرکز ایران

صفحه 84-95

مسعود برهانی؛ زهرا جابرالانصار؛ محمدتقی فیضی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

گل صدتومانی، گونه‌ای بسیار نادر در ایران

صفحه 110-113

حسین معروفی