دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، مهر و آبان 1396، صفحه 1-118 
نقش درختان جنگلی در تنوع سخت‌بال‌پوشان چوب‌زی

صفحه 28-32

یورگ مولر؛ خسرو ثاقب‌‌طالبی؛ حسن بریمانی؛ ابراهیم فرآشیانی؛ محمدرضا بابایی


بررسی عملکرد اسانس گونه‌های مختلف آویشن در شرایط زراعی متفاوت

صفحه 34-40

مهدی میرزا؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ بهاره الهوردی ممقانی؛ زهرا بهراد


ایران، گنجینه درختان کهن‌سال

صفحه 42-55

مصطفی خوشنویس؛ محمد متیتی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری


اهمیت حفاظت از تنوع زیستی در فلور خزه‌ای ایران

صفحه 56-69

حبیب زارع؛ لارس هدناس؛ مسلم اکبری‌نیا؛ طیبه امینی


نگاهی به طبیعت ایران

تالاب «گندمان» یکی از زیباترین تالاب‌های پرنده‌نگری ایران

صفحه 82-91

یعقوب ایران‌منش؛ حمزه‌علی شیرمردی؛ حسن جهانبازی گوجانی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران

صفحه 104-107

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد