لزوم تولید گیاهان دارویی در دیم‌زارهای کشور

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

قرار گرفتن ایران در عرض به‌نسبت پایین جغرافیایی و برخورداری از نعمت‌های پاینده انرژی‌های نور و حرارت کافی، موجب پیدایش و رشد مطلوب گیاهان در بسیاری از منطقه‌های آن شده است. انرژی‌های فراوان در این محدوده کیفیت گیاهان را افزایش داده، اما آب به‌عنوان عامل تعیین‌کننده، همواره تولیدات گیاهی کشور را محدود کرده است. تغییرات اقلیمی و پراکندگی نامناسب نزولات آسمانی و کاهش آب‌های زیرزمینی و جاری، تهدیدی جدی برای آینده کشاورزی و تولیدات گیاهی در عرض‌های جغرافیایی پایین و به‌ویژه ایران محسوب می‌شود. بسیاری از سازوکارها، گیاهان و وسایل کشاورزی مورد استفاده در ایران متعلق به کشورهای اروپایی با شرایط اقلیمی مرطوب و ابری با نور و حرارت کم بوده و عکس شرایط ایران است. تعیین و تشخیص شرایط اقلیمی ویژه مناطق مختلف کشور، شناسایی گیاهان سازگار و باارزش، ابداع لوازم و ادوات مناسب کشاورزی و ابتکار در روش‌های اختصاصی کشت و پرورش گیاهان دارویی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، می‌تواند ...

عنوان مقاله [English]

The necessity of producing medicinal plants in the rainfed lands of the country

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Lebaschi
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran