تالاب «گندمان» یکی از زیباترین تالاب‌های پرنده‌نگری ایران

نوع مقاله: نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

2 پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

چکیده

استان چهارمحال و بختیاری به‌دلیل کوهستانی بودن و داشتن منابع آبی قابل توجه از قبیل رودخانه‌ها، جویبارها و چشمه‌سارهای متعدد و پراکنده کوچک و بزرگ، دائمی و غیردائمی شرایط مناسبی برای شکل‌گیری رویشگاه‌های ماندابی دارد. این رویشگاه‌ها از نظر تنوع زیستی و زیبایی‌شناختی دارای اهمیت ‌محیط زیستی بوده و همچنین نقش حیاتی در بعد اقتصادی زندگی مردم دارند. تالاب گندمان از مهمترین رویشگاه‌های ماندابی این استان است که به‌لحاظ جاذبه‌ گردشگری و تنوع زیستی اهمیت فراوانی دارد. این تالاب در زمره یکی از 10 تالاب برتر پرنده‌نگری در ایران است. در این تالاب تاکنون 129 گونه گیاهی متعلق به 32 خانواده و 87 جنس شناسایی و معرفی شده است. گونه آلاله سفید (Parnassia palustris) برای اولین بار از استان چهارمحال و بختیاری در این تالاب مشاهده و گزارش شد. با توجه به وسعت محدود تالاب گندمان، وجود تنوع گونه‌های گیاهی، پرندگان، ماهی‌ها، دوزیستان و فیتوپلانکتون‌ها اهمیت این بوم‌سازگان طبیعی را دوچندان کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gandoman wetland: One of the most beautiful bird watching wetlands in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Iranmanesh 1
  • Hamze Ali Shirmardi 2
  • Hassan Jahanbazi Gujani
1 Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shahrekord, Iran
2 Research Expert, Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

There are different types of wetland in Chaharmahal & Bakhtiari province, because of mountainous habitats and abundance of water resources such as rivers, streams and springs. These habitats are important in terms of biodiversity and aesthetic with vital role in the livelihoods of the people. Gandoman wetland is one of the most important wetlands in terms of biodiversity and tourism in this province. This wetland is one of the top 10 bird watching wetlands in Iran. The result of previous study showed that, 129 plant species, belonging to 32 families and 87 genera, are present in this wetland. Parnassia palustris has been reported for the first time from this wetland in Chaharmahal & Bakhtiari province. Considering the limited area of Gandoman wetland, the presence of significant diversity of plant species, birds, fishes, amphibians, and phytoplanktons have increased the importance of this natural habitat. In this paper, the unique characteristics of Gandoman wetland are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaharmahal & Bakhtiari
  • bird watching
  • Gandoman wetland
  • Biodiversity
- ایران­منش، ی.، شیرمردی، ح. و جهانبازی گوجانی، ح.، 1395. سیمای پوشش گیاهی و جمع­آوری رستنی­‌های تالاب­‌های استان جهت ظرفیت­‌سازی و آگاه‌­سازی جوامع محلی به‌منظور احیای تالاب­‌ها. گزارش طرح مطالعاتی. اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، 224 صفحه. 

- دانیالی، 1389. بررسی بی‌مهرگان کف‌زی تالاب گندمان. گزارش طرح مطالعاتی. اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، 103 صفحه. 

- فتاحی نافچی، ر.، 1394. طرح مطالعه جامع تالاب گندمان به‌­منظور دستیابی به پروژه­‌های احیاء تالاب (جلد دوم). گزارش طرح مطالعاتی. اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، 45 صفحه. 

-چراغ­پور، ج.،افشارزاده، س.، شریفی، م.، رمضان‌نژاد‌قادی، ر. ومسعودی، م.،1392. ارزیابی تنوع فیتوپلانکتونی تالاب گندمان، غرب ایران. مجله گیاه‌شناسی ایران، 19(2): 161-153.