لزوم توجه جدی به مراتع کشور

نوع مقاله : سخن روز

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

مراتع کشور با توجه به تنوع گسترده رویشگاهی آن، عمده گونه‌های گیاهی، جانوری و سایر میکروارگانیسم‌ها را در خود جای داده است. در عین حال این اکوسیستم بشدت شکننده بوده و در معرض خطر تبدیل‌ به رویشگاه‌های تخریب شده و بیابانی هستند. بخش عمده‌ای از مراتع کشور تحت سیطره اقلیم‌های بیابانی خشک و نیمه‌خشک است و با تجربه تغییر اقلیم، گرم شدن کره زمین و از همه بالاتر ظهور پدیده خشکسالی ممتد در معرض تغییرات اساسی است. کاهش تولید، پایین آمدن ظرفیت بازسازی، انقراض و جابجایی گونه‌ها، انقراض و جابجایی جوامع و تیپ‌های گیاهی از جمله این تغییرات هستند...

عنوان مقاله [English]

The need for serious attention to the rangelands of the country

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran