گل صدتومانی، گونه‌ای بسیار نادر در ایران

نوع مقاله : معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسنده

مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

چکیده

Paeonia  تنها جنس تیره Paeoniaceae در جهان محسوب می گردد این جنس در دنیا حدود 40 گونه و در ایران طبق گزارش اخیر 3 گونه یافت می شود. دو گونه تحت نامهای P. wendelboi و P. tomentosa در شمال و شمال غرب ایران و گونه P. mascula subsp. mascula در غرب ایران حضور دارند. گونه اخیر به صورت لکه بسیار کوچک در دل جنگلهای نیمه انبوه و نسبتاً بکر بلوط شهرستان مریوان واقع در غرب استان کردستان رویش داشته و در سال 1384 از ایران گزارش گردید. قابل ذکر اینکه رویشگاه این گونه در ایران تا به امروز، تنها منحصر به یک مکان و به مساحت کمتر از 500 متر مربع می باشد. بر اساس معیار اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) با استفاده از شاخص های میزان حضور، سطح اشغال و اندازه جمعیت، جایگاه حفاظتی گونه در طبقه LC "با نگرانی کم" تعیین گردیده است ولی به لحاظ منطقه ای و در ایران می تواند جزو گونه های بسیار نادر و  در بحران انقراض قرار می گیرد. لذا توصیه می گردد جهت حفاظت از جمعیت کوچک آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paeonia mascula subsp. mascula is a very rare species in Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Maroufi
Senior Research Expert,
چکیده [English]

Paeonia is the only genus of the family Paeoniaceae. It includes about 40 species in the world and according to the latest report three species are found in Iran. Two species under the names P. wendelboi and P. tomentosa in north and northwest of Iran and P. mascula subsp. mascula from western Iran. The latter species has a very small distribution area in the semi-dense forests of Marivan in the west of Kurdistan province and it was recorded for the first time in 2005 from Iran. It should be noted that the known habitat of this species in Iran is unique with an area of about 500 square meters. The conservation status of this species in the world has been defined as (Least Concern: LC) according to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), but regionally and in Iran it is a very rare species. Therefore, it is recommended to take urgent and necessary measures to protect it in its unique habitat.