ارتباط تک‌کشتی بی‌رویه گیاه غیربومی با طغیان شب‌پره برگ‌خوار دونواری در جنوب کشور

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

3 دانشیار، گروه گیاه‏پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

حفظ، نگهداری و توسعه‌ی جنگل‌ها و فضاهای سبز شهری با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشک مناطق جنوب کشور، وجود ریزگردها و آلودگی‌های زیست‌محیطی اهمیت زیادی دارد. در این شرایط، سازگاری بالای کُنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) با اقلیم این مناطق، مقاومت خوب در برابر تنش‌های زیست‌محیطی و رشد سریع آن نسبت به سایر گونه‌های مهم بومی، سبب کشت گسترده‌ی آن در فضاهای سبز شهری، جنگل‌کاری‌های حومه‌ی شهرها و اماکن صنعتی ازجمله منطقه‌ی پارس جنوبی شده است. در این ‌بین، عدم توجه به اهمیت تنوع زیستی در توسعه‌ی گیاهان و عدم آگاهی از پیامدهای کشت وسیع یک گونه‎ی گیاهی غیربومی، باعث طغیان یک گونه‌ حشره‎ی بی‎ضرر به نام شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva) شده است. این آفت ممکن است به درختان بومی منطقه نیز زیان وارد کند و برای مهار آن‌ هزینه‌های هنگفتی نیاز باشد. درگذشته خسارت شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری غالباً به‌صورت پراکنده و با جمعیت بسیار کم روی درختان کُنار مشاهده می‌شد ولی در حال حاضر جمعیت‌های با تراکم بالا از این آفت روی درختان کُنوکارپوس وجود دارد و این گمان را تقویت می‌کند که این شب‌پره ممکن است در آینده‌ای نزدیک، به‌عنوان یک آفت کلیدی، توسعه‏ی جنگل‌های کُنار، آکاسیا و کُنوکارپوس را در مناطق جنوب به خطر اندازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between excessive monoculture of non-native species and the outbreak of Streblote siva in the south of the country

نویسندگان [English]

  • Naser Farrar 1
  • Seyyed Reza Golestaneh 2
  • Abbas Ali Zamani 3
1 Assistant Prof.,
3 Associate Prof.,
چکیده [English]

Considering the warm and dry climatic conditions of the southern regions of the country as well as dust and environmental contaminations, the conservation and development of forests and urban green spaces is of utmost importance. In these conditions, Conocarpus erectus has been planted in wide areas because of extreme compatibility, resistance to environmental stress, and its rapid growth.
Meanwhile, not paying attention to the importance of biodiversity in the development of plants and the lack of awareness of the consequences of large-scale cultivation of a non-native plant species have caused an outbreak of a harmless insect species called Streblote siva. This pest may also damage the native trees of the area and expensive costs are needed to harness it. In the past, the damage of S. siva was often seen sporadically and with a very small population on the Ziziphus spina-christi, but there are now high-density populations of this pest on the trees of C. erectus. Therefore, S. siva may be a key pest in the near future, threatening the development of Ziziphus, Acacia and Conocarpus forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streblote siva
  • monoculture
  • Outbreak
اسفندیاری، م.، مصدق، م. س.، فرّار، ن. و فاضلی نژاد، ا. 1391. گزارش خسارت شب‌پره Streblote siva Lefebvre. (Lepidoptera: Lasiocampidae) روی درختان کُنوکارپوس در استان­های جنوب و جنوب غربی ایران. نشریه تحقیقات آفات گیاهی، 2(2): 75- 79.
صادقی، س. 1387. ویژگی‌های اکولوژی و جنگل‌شناسی کُنار. 65- 149. در عصاره م. ح. (تدوین). ویژگی‌های زیستی کُنار و سایر گونه‌های Ziziphus در ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 571 صفحه.
عصاره، م. ح. و الهوردی ممقانی، ب. 1387. اهمیت موضوع، پراکنش در جهان و ایران. 1- 35. در عصاره م. ح. (تدوین). ویژگی‌های زیستی کُنار و سایر گونه‌های Ziziphus در ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 571 صفحه.
فرار، ن. 1395. بیواکولوژی شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری، Streblote siva (Lep., Lasiocampidae)، روی درختان کُنوکارپوس و کُنار در منطقه‌ی بوشهر. رساله‎ی دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه، انتشارات دانشگاه رازی، 152 صفحه.
فرّار، ن. و کرم پور، ف. 1387. آفات، بیماری‌ها و روش‌های کنترل بیولوژیکی با استفاده از دشمنان طبیعی و سایر روش‌های سازگار زیست‌محیطی. 445-571. در: عصاره م. ح. (تدوین). ویژگی‌های زیستی کُنار و سایر گونه‌های Ziziphus در ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 571 صفحه.
دنت، د. (شیشه‎بر، پ. مترجم). 1385. مدیریت حشرات آفت. دانشگاه شهید چمران اهواز. 682 صفحه.
Al-Surrayai, T., Yateem, A., Al-Kandari, R. and Bin-Haji, A. 2009. The use of Conocarpus lancifolius trees for the remediation of oil-contaminated soils. Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 18: 354-368.
Altieri, M. A. 1999. The ecological role of biodiversity in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 74(1):19-31.
Calvo, D. and Molina, J. M. 2008. Morphological aspects of developmental stages of
Streblote panda (Lepidoptera: Lasiocampidae). Annales de la Societe Entomologique de France, 44 (1) : 37-46.
Farrar, N. and Golestaneh, S. R. 2011. Streblote siva a potential defoliator of Konar (Ziziphus spp.) in Bushehr, Iran. 2nd International Jujube Symposium Xinzheng, China, 28-29p.
Gurr, G. M., Wratten, S. D. and Luna, J. M. 2003. Multi-function agricultural biodiversity: pest management and other benefits. Basic and Applied Ecology. 4(2):107-16.
Zolotuhin, V. V. and Zahiri, R. 2008. The Lasiocampidae of Iran (Lepidoptera).Zootaxa,1791: 1–52.