نویسنده = مهدی زهدی
مدیریت مرتع «تاریخچه تشکیلات اداری»

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 25-38

مهدی زهدی


مدیریت مرتع (طرح‌های مرتع‌داری)

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 21-30

مهدی زهدی


مهندس گودرز شیدایی (دومین مدیر کل دفتر فنی مرتع)

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 137-141

مهدی زهدی


زندگینامه دکتر بهرام پیمانی فرد

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 109-115

مهدی زهدی


مدیریت مرتع در ایران «قوانین»

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 19-23

مهدی زهدی


زندگینامه زنده‌یاد مهندس جواد ایرانفر؛ نخستین مدیر کل دفتر فنی مرتع

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 92-96

مهدی زهدی؛ علی‌اصغر معصومی