زندگینامه زنده‌یاد مهندس جواد ایرانفر؛ نخستین مدیر کل دفتر فنی مرتع

نوع مقاله : دانشمندان ایرانی

نویسندگان

1 عضو شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهران، ایران

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در سرزمین کهن ایران، مرتعداری سابقه‌ای دیرینه و چند هزارساله دارد. ولی سابقه تشکیلات دولتی متولی مدیریت علمی مرتع، به شش دهه‌ی گذشته بر می‌گردد که چند سال پس از تشکیلات مربوط به جنگل‌ها ایجاد شد. پس از تشکیل وزارت کشاورزی در سال 1320، موضوع مراتع در زیر مجموعه اداره کل امور دام قرار داشت و عموماً بر مسائل دام چرا کننده از مراتع یا همان دام سبک (گوسفند و بز) بعنوان مهمترین منبع تولید گوشت قرمز (در آن سال‌ها) متمرکز بود. با تشکیل بنگاه جنگل‌ها، در تاریخ 24/12/1327 و تصویب آیین نامه آن در ابتدای سال 1328، در ساختار سازمان مرکزی بنگاه "اداره بررسی‌های مراتع"یکی از ادارات "قسمت بررسی‌ها و آموزش و ترویج" بود که دارای یک رئیس، یک معاون و یک نفر عضو بوده است. در واقع می‌توان گفت این اداره هسته اولیه تشکیلات مدیریت علمی و اصولی مراتع بود که با حضور تعدادی از کارشناسان ایرانی و بعدها تعدادی کارشناس خارجی توسعه و تحول پیدا کرد. براساس سوابق بدست آمده مهندس جواد ایرانفر که همکاری خود را با اداره کل جنگل‌ها و کریم ساعی از تاریخ چهارم شهریور 1321 آغاز کرده بود، پس از یک وقفه چند ساله که در بخش‌های دیگر وزارت کشاورزی مشغول شد، در تاریخ 22 اردیبهشت سال 1329 به بنگاه جنگل‌ها پیوست و ...

عنوان مقاله [English]

Biography of Engineer Javad Iranfar, the first director general of Rangeland Technical Office

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zohdi 1
  • Ali Asghar Maassoumi 2
1 Expert, Forests, Range and Watershed Management Organization, Tehran, Iran
2 Prof., Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran