نویسنده = Mehdi Pourhashemi
تعداد مقالات: 13
3. دانش سنتی مرتبط با جنگل (بخش پنجم: نظام جنگل- دام)

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 14-17

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی


4. دانش سنتی مرتبط با جنگل، بخش چهارم: یکان مدیریت در جنگل های زاگرس

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 8-11

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی


5. دانش سنتی مرتبط با جنگل (بخش سوم: روش‌های بررسی)

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 14-18

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی


6. تولید بذر بلوط‌های بومی زاگرس

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 48-56

مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ یحیی خداکرمی


10. نقدی بر سه کتاب جنگلکاری در مناطق خشک

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 118-120

مهدی پورهاشمی


11. بروز خشکیدگی در بستر زوال جنگل‌های زاگرس

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 18-21

جعفر حسین‌زاده؛ مهدی پورهاشمی


12. کنترل بحران زوال جنگل‌های زاگرس در گرو اجرای "برنامه اقدام"

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 14-19

مهدی پورهاشمی؛ علی‌اصغر معصومی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فرهنگ قصریانی؛ ابراهیم عزیزخانی؛ پژمان پرهیزکار؛ جعفر حسین‌زاده؛ سیدکاظم بردبار؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مجید توکلی؛ یحیی خداکرمی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ کامران پورمقدم؛ مسعود خانجانزاده


13. پیشینه زوال جنگل‌های بلوط زاگرس

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 37-30

مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ جعفر حسین‌زاده؛ سیدکاظم بردبار؛ یعقوب ایران‌منش؛ یحیی خداکرمی