نویسنده = Mehdi Pourhashemi
سنجش ساختار جنگل در ناحیه رویشی زاگرس

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 23-30

سید کاظم بردبار؛ مهدی پورهاشمی؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ بهروز فانی؛ حبیب اله رحیمی؛ معصومه خانحسنی؛ علی نجفی فر؛ منوچهر طهماسبی؛ داریوش مهدی فر؛ رضا کرمیان؛ حسن جهانبازی؛ یعقوب ایرانمنش؛ یوسف عسکری؛ محمدرضا نگهدارصابر؛ مهرداد زرافشار


روند خشکیدگی و زوال جنگل‌های بلوط (پژوهش موردی: جنگل‌های توت شامی و برزه استان کرمانشاه)

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 35-40

حبیب اله رحیمی؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مهدی پورهاشمی؛ معصومه خان حسنی؛ هوشمند صفری؛ نسترن جلیلیان


دانش سنتی مرتبط با جنگل (بخش پنجم: نظام جنگل- دام)

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 14-17

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی


دانش سنتی مرتبط با جنگل، بخش چهارم: یکان مدیریت در جنگل های زاگرس

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 8-11

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی


دانش سنتی مرتبط با جنگل (بخش سوم: روش‌های بررسی)

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 14-18

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی


تولید بذر بلوط‌های بومی زاگرس

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 48-56

مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ یحیی خداکرمی


نقدی بر سه کتاب جنگلکاری در مناطق خشک

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 118-120

مهدی پورهاشمی


بروز خشکیدگی در بستر زوال جنگل‌های زاگرس

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 18-21

جعفر حسین‌زاده؛ مهدی پورهاشمی


کنترل بحران زوال جنگل‌های زاگرس در گرو اجرای "برنامه اقدام"

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 14-19

مهدی پورهاشمی؛ علی‌اصغر معصومی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فرهنگ قصریانی؛ ابراهیم عزیزخانی؛ پژمان پرهیزکار؛ جعفر حسین‌زاده؛ سیدکاظم بردبار؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مجید توکلی؛ یحیی خداکرمی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ کامران پورمقدم؛ مسعود خانجانزاده


پیشینه زوال جنگل‌های بلوط زاگرس

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 37-30

مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ جعفر حسین‌زاده؛ سیدکاظم بردبار؛ یعقوب ایران‌منش؛ یحیی خداکرمی