کنترل بحران زوال جنگل‌های زاگرس در گرو اجرای "برنامه اقدام"

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

5 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

6 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

7 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

8 کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

9 کارشناس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Control of the decline of Zagros forests depends on the implementation of the action plan

نویسندگان [English]

 • Mehdi Pourhashemi 1
 • Ali Asghar Masoumi 2
 • Mohammad Reza Marvi Mohajer 3
 • Khosro Sagheb Talebi 2
 • Farhang Ghasriani 2
 • Ebrahim Azizkhani 2
 • Pejman Parhizkar 2
 • Jafar Hoseinzadeh 4
 • Seyyed Kazem Bordbar 5
 • Hassan Jahanbazi Goujani 6
 • Majid Tavakkoli 7
 • Yahya Khodakarami 8
 • Morteza Ebrahimi Rostaghi 9
 • Kamran Pourmoghaddam 9
 • Masoud Khanjanzadeh 9
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 A Member of Scientific Board, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 A Member of Scientific Board, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 A Member of Scientific Board, Research Division of Natural Resources, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Ilam, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ilam, Iran
5 A Member of Scientific Board, Research Division of Natural Resources, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Fars, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
6 A Member of Scientific Board, Research Division of Natural Resources, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Chaharmahl & Bakhtiari, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sharekord, Iran
7 A Member of Scientific Board, Research Division of Natural Resources, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Lorestan, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Khoramabad, Iran
8 Research Expert, Research Division of Natural Resources, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Kermanshah, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kermanshah, Iran
9 Expert, Forests, Range and Watershed Management Organization, Tehran, Iran