دانش سنتی مرتبط با جنگل (بخش اول: تشریح پایه‌ها و ویژگی‌های سیستم‌های سنتی و سیستم‌های علمی)

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

آنچه با عنوان دانش (Knowledge) در ادبیات پژوهش شکل گرفته، مجموعه­ ای از آگاهی­ (Awareness) و درک (Understand) از پدیده ­های مختلف جهان هستی است که می­ توان آنرا سیستمی متشکل از مؤلفه­ های حقایق (Facts)، اطلاعات (Information)، تشریح مطالب (Descriptions) و مهارت­ ها (Skills) درنظر گرفت که از راه­ های مختلف تجربه، آزمایش و آموزش به‌دست می‌آیند. شکل 1 یک مدل سیستمی به مفهوم دانش را نشان می­دهد. همان‌گونه که در شکل دیده می­شود، آموزش، آزمایش، تجربه و اطلاعات گذشته ورودی سیستم دانش و حقایق، آگاهی­ ها و اطلاعات جدید، دستاورد یا خروجی این سیستم است که اطلاعات خروجی به­ صورت پیوسته به ورودی سیستم پس­خورانده یا بازخورد (Feedback) می شوند ...

عنوان مقاله [English]

Traditional Forest-Related Knowledge, Part One: Describing the foundations and features of traditional and scientific systems

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zande Basiri 1
  • Mehdi Pourhashemi 2
1 Assistant Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
- اردکانی، م.، 1394. اکولوژی. انتشارات دانشگاه تهران، 340 صفحه.

- امیری اردکانی، م.ا. و شاه‌ولی، م.، 1382. مبانی، مفاهیم و مطالعات دانش بومی کشاورزی. انتشارات روستا و توسعه، 148 صفحه.

- بنی‌طالبی دهکردی، ب.، رهنمای رودپشتی، ف.، نیکومرام، ه. و طالب­نیا، ق.، 1394. تبیین نظریه کنشگران در حسابداری از منظر دانش. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 16: 130-119.

- پاپ‌زن، ع. و همزه‌ای، ف.، 1385. سرآغازی بر پژوهش‌های دانش بومی و فرهنگ شفاهی غرب ایران. انتشارات دانشگاه رازی، 204 صفحه.

- پناهی، م.، 1381. تنوع زیستی و دانش سنتی: مروری بر راه‌های عملی حمایت از دانش بومی و سنتی به‌منظور حفاظت از تنوع زیستی. انتشارات روناس، 243 صفحه.

- زند بصیری، م.، غضنفری، ه.، سپهوند، ا. و فاتحی، پ.، 1390. ارایه الگوی تصمیم‌گیری برای یگان مدیریت جنگل‌های زاگرس در شرایط عدم اطمینان. مجله جنگل ایران، 3(2): 120-109.

- شامخی، ت.، 1388. قوانین و مدیریت منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه تهران، 463 صفحه.

- Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H. and Mohajer, M.R., 2004. Traditional forest management and its application to encourage public participation for sustainable forest management in the northern Zagros mountain of Kurdistan province, Iran. Scandinavian Journal of Forest Research, 19: 65-71.

- Hernik, J., Gawronski, K. and Dixon-Gough, R., 2013. Social and economic conflicts between cultural and rural communities in English and Polish systems. Land Use Policy, 30: 800-813.

- Parrotta, J.A. and Trosper, R.L., 2012. Traditional Forest Related Knowledge, Sustainable Communities, Ecosystems and Biocultural Diversity. Springer, 621p.

- Valipour, A., Plieninger, T., Shakeri, Z., Ghazanfari, H.  Namiranian, M. and Lexer, M.J., 2014. Traditional silvopastoral management and its effects on forest stand structure in northern Zagros, Iran. Forest Ecology and Management, 327: 221-230.