نویسنده = مرتضی خداقلی
ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه Bromus tomentellus

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 17-25

مرتضی خداقلی؛ جواد معتمدی؛ راضیه صبوحی


تغییر اقلیم و تأثیر آن بر محیط‌های طبیعی کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 79-97

احمد رحمانی؛ مصطفی جعفری؛ محمد خسروشاهی؛ مرتضی خداقلی؛ فاطمه درگاهیان


پوشش گیاهی اکوسیستم‌های آلپی و تحت آلپی ایران

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 67-75

کاظم ساعدی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده؛ علیرضا افتخاری؛ جواد معتمدی


لزوم توجه جدی به «دیم‌زارها» در تولید علوفه و گیاهان دارویی

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ حسین ارزانی


درمنه‌زار، وسیع‌ترین اکوسیستم مرتعی ایران

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 35-43

نادیا کمالی؛ عادل جلیلی؛ پروانه عشوری؛ مرتضی خداقلی


سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران و نگرش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به آینده تحقیقات مرتع

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 7-21

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ محمد فیاض؛ مرتضی خداقلی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی فرح پور


تأثیر سطوح مختلف حفاظت و مدیریت بر تغییرات پوشش گیاهی اکوسیستم مرتعی سالوک

دوره 6، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 53-59

نادیا کمالی؛ محمد فیاض؛ مرتضی خداقلی


فراوان ترین گونه های جنس گون در امتداد گرادیان ارتفاعی ایران

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 45-52

رستم خلیفه زاده؛ مرتضی خداقلی


گون‌های علفی چندساله منبع تولید علوفه در مراتع ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 71-79

صدیقه زارع کیا؛ علی اشرف جعفری؛ مرتضی خداقلی؛ نیلوفر زارع


علل تخریب مراتع در کشور و راهکارهای برون‌‌رفت از وضعیت پیش‌‌آمده

دوره 5، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 21-44

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ حسین ارزانی؛ مرتضی خداقلی


گستره قیچ‌‌زارهای درختچه ای در مناطق مرکزی و جنوبی ایران

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 69-77

پروانه عشوری؛ مرتضی خداقلی؛ جواد معتمدی


جنبه‌های مثبت و منفی مرتع‌کاری گونه‌‌های بومی و غیربومی آتریپلکس (Atriplex)

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 43-50

جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ محمود گودرزی