نویسنده = پروین صالحی شانجانی
مکانیسم‌های جدید تنظیم‌کننده پاسخ گیاه به دما

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 142-142

پروین صالحی شانجانی


گیاهان خشکی را به خاطر می‌سپارند

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 173-173

پروین صالحی شانجانی


هوای خشک، نحوه جذب و تنفس گیاهان را در آینده تغییر خواهد داد

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 145-145

پروین صالحی شانجانی


اکولوژیست ها و چالش تنوع گونه ای در جنگل ها

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 135-135

پروین صالحی شانجانی


پیش بینی افزایش خشکسالی شدید در آینده

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 119-119

پروین صالحی شانجانی


دانه‌ها خاطرات خود را از مادر خود به ارث می‌برند

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 114-114

پروین صالحی شانجانی


گیاهان از طریق هورمون اکسین با جنین‌هایشان صحبت می‌کنند

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 107-107

پروین صالحی شانجانی


فرسایش ژنتیکی توده های شمشاد خزری

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 30-35

پروین صالحی شانجانی