اگر درختان میتوانستند صحبت کنند: استفاده از تنه قدیمی درختان برای بررسی تبعات مهاجرت اروپاییان بر بومیان آمریکا

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

---

نویسنده [English]

  • Parvin Salehi Shanjani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran