نویسنده = اسکندر زند
تمدن اکولوژیک

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 19-23

عباس احمدوند؛ اسکندر زند


اهمیت تنوع زیستی، تنوع زیستی در ایران و جهان و کنوانسیون جهانی تنوع زیستی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 73-89

احمد رحمانی؛ اسکندر زند؛ عادل جلیلی


لزوم ارزیابی و پایش گیاهان بیگانه در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 81-90

سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ اسکندر زند؛ نوشین نظام ابادی


معرفی برخی از گیاهان بیگانه ‌ایران و بررسی خطر تهاجم آنها

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 77-85

سیما سهرابی؛ عادل جلیلی؛ اسکندر زند؛ جاوید قرخلو


امنیت غذایی، برنامه ها و اقدامات، ارتباط با منابع پایه و تاثیر بر منابع طبیعی و محیط زیست

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 103-118

احمد رحمانی؛ اسکندر زند؛ خداکرم جلالی