نویسنده = مهرداد زرافشار
تحلیلی بر وضعیت اندوخته کربن در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 15-20

یعقوب ایرانمنش؛ مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی؛ سید کاظم بردبار؛ یوسف عسکری؛ جلال هناره؛ علی نجفی فر؛ احمد حسینی؛ مازیار حیدری؛ بهروز فانی؛ آرش دریک؛ فرهاد جهان پور؛ مهرداد زرافشار؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ هوشمند صفری؛ یحیی پرویزی؛ فاطمه درگاهیان؛ ابوالفضل جعفری؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ صابر قاسمپور


روند زوال بلوط در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 7-11

حسن جهانبازی؛ مهدی پورهاشمی؛ یعقوب ایرانمنش؛ معصومه خان حسنی؛ مازیار حیدری؛ حبیب الله رحیمی؛ مهرداد زرافشار؛ یوسف عسگری؛ رضا کرمیان؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ داریوش مهدی فر؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ احمد حسینی؛ منوچهر طهماسبی


کاشت درختان به تنهایی علاجی برای تغییرات اقلیم نیست

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 147-147

مهرداد زرافشار


بررسی نسبت جنسیتی توده‌های ارس (Juniperus excelsa) در لایزنگان داراب استان فارس

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 69-77

سیدکاظم بردبار؛ مهرداد زرافشار؛ مسعود بابائیان؛ علیرضا عباسی


اهمیت ریشه های مویین گیاهان در کاهش فرسایش خاک

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 133-133

مهرداد زرافشار


جلوگیری از مرگ‌و‌میر و زوال جنگل‌ها در آینده

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 95-95

مهرداد زرافشار


جنگل‌های جوان: بزرگ‌ترین منبع ترسیب کربن

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 109-109

مهرداد زرافشار