نویسنده = مهرداد زرافشار
تعداد مقالات: 8
1. کاشت درختان به تنهایی علاجی برای تغییرات اقلیم نیست

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 147-147

مهرداد زرافشار


2. بررسی نسبت جنسیتی توده‌های ارس (Juniperus excelsa) در لایزنگان داراب استان فارس

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 69-77

سیدکاظم بردبار؛ مهرداد زرافشار؛ مسعود بابائیان؛ علیرضا عباسی


3. اهمیت ریشه های مویین گیاهان در کاهش فرسایش خاک

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 133-133

مهرداد زرافشار


6. جلوگیری از مرگ‌و‌میر و زوال جنگل‌ها در آینده

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 95-95

مهرداد زرافشار


8. جنگل‌های جوان: بزرگ‌ترین منبع ترسیب کربن

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 109-109

مهرداد زرافشار