اهمیت ریشه های مویین گیاهان در کاهش فرسایش خاک

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار، بخش تحقیقات منابع‌طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز. ایران.


عنوان مقاله [English]

---

نویسنده [English]

  • Mehrdad Zarafshar
Assistant Prof, Natural Resources Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Shiraz, Iran