نویسنده = مریم تیموری
همکاری قارچ‌ها و باکتری‌ها در تجزیه زیستی آفت‌کش‌ها

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 128-128

مریم تیموری


بنه‌های کهن‌سال ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 43-50

مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ شهرام احمدی؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی


استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای کاهش بیابان‌‌زایی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 107-107

مریم تیموری


گردوهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 30-45

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی


سروهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

دوره 3، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 44-59

مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ محمد متینی زاده؛ شهرام احمدی؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری


نوش‌های کهنسال ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 48-64

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری؛ کمال غوث؛ حسن تعویذی


ارس‌های کهنسال ایران

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 20-35

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری


ایران، گنجینه درختان کهن‌سال

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 42-55

مصطفی خوشنویس؛ محمد متیتی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری