نویسنده = محمد خسروشاهی
تغییر اقلیم و تأثیر آن بر محیط‌های طبیعی کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 79-97

احمد رحمانی؛ مصطفی جعفری؛ محمد خسروشاهی؛ مرتضی خداقلی؛ فاطمه درگاهیان


پایش عرصه‌های طبیعی در کشور

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 67-89

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ محمد خسروشاهی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ فاطمه سفیدکن


بحران گرد و غبار در خوزستان و نقش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مواجهه با آن

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 85-100

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ محمد خسروشاهی؛ محمد فیاض؛ فاطمه درگاهیان


تاریخچه گرد و غبار (ریزگرد) روند و پیامدهای آن در جهان و ایران

دوره 5، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 69-83

احمد رحمانی؛ علی محمد طهماسبی بیرگانی؛ محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی


فرونشست زمین (بخش دوم راهکارها)

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 57-66

احمد رحمانی؛ محمدجواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی


فرونشست زمین قسمت 1 (علل و عوامل)

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 77-91

احمد رحمانی؛ محمد جواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی


خسارت‌های ناشی از سیل پیامد کوتاهی در حفاظت از منابع طبیعی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 73-87

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ محمد خسروشاهی؛ خسرو شهبازی