نویسنده = مصطفی جعفری
تعداد مقالات: 16
2. تغییر اقلیم و تحریم: تهدید یا فرصت

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 82-82

مصطفی جعفری


8. توسعه، اخلاق و تغییر اقلیم

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 6-12

مصطفی جعفری