1) در مقابل چالش بزرگ کنونی، چگونه می‌توان رشد اقتصادی و توسعه پایدار داشت؟ محمدی 2) نقش تالاب ها و تغییر اقلیم، استراتژی های کاهش و سازگاری 3) ایجاد صنایع اسانس گیری، تنها راه توسعه کشت گل

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Climate Change Column: Role of wetlands and climate change: mitigation and adaptation strategies

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
  • Fatemeh SefidKon 1
1 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran