معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل؛ الزامی برای شناخت، بکارگیری و ارزیابی

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در کلام عمومی، شاخص‌ها کمک می‌نمایند تا روندها اندازه گیری شوند، تغییرات سیاهه‌برداری شوند و ارزیابی‌ها مورد حمایت واقع شوند. شاخص‌های پایداری به‌طور ویژه باید مفاهیمی را بوجود آورند و اطلاعاتی را در مورد ارتباط متقابل انسان، اقتصاد و سیستم‌های محیط زیست ارائه نمایند. چنین شاخص‌هائی "درکی را مطرح می‌نمایند که چگونه اقدامات انسانی بر ابعاد مختلف پایداری (موضوعات اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی) اثر می گذارد" (Rametsteiner et al., 2011).
ابعاد پایداری بر اصول هنجاری (normative principles) قرار گرفته است که یک چارچوب مرجع (reference frame) را برای معیارها و شاخص‌ها می‌سازند. در میان اینها اصولی مشترک ولی با مسئولیت‌ها متفاوت (common but differentiated responsibilities)، برابری داخل نسلی (inter-generational equity)، برابری بین نسلی (intra-generational equity)، عدالت، مشارکت، برابری جنسی و همچنین تعاریف مرزبندی ها بطور مثال جنگل و یا بخش جنگل قابل ذکر هستند.

عنوان مقاله [English]

Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management, a Requirement for Recognition, Application and Evaluation.

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran