توسعه، اخلاق و تغییر اقلیم

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

بطور مسلم علت تغییر اقلیم  به سبب رفتارهای بشر بشر می باشد، که بخشی از یک چالش وسیع تر و بنیادی تر می باشد، چالشی که بر اصل پایداری  بر روی کره زمین  تاکید می کند. ما می دانیم کدامیک از اقدامات بشر دلیل ریشه ای در تمرکز و انتشار گاز های گلخانه ای می باشد و اینکه، با توجه به محدویت زمانی که داریم، اتخاذ چه تصمیماتی باعث پرهیز از وقوع فجایع مصیبت بار مرتبط با تغییرات اقلیمی می شود. تبعات حاصل از انتخاب کنونی و تصمیمات ما در سطوح فردی و مجموعه ای، تغییر اقلیم را موضوعی مرتبط با مفهوم عدالت می نماید (Elliott and Cook, 2016).
  در این نوشتار کوتاه نویسنده سعی دارد تا  چگونگی ارتباط دستیابی به توسعه را با ملاحظات اخلاقی و در نظر گرفتن اهداف تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار دهد. در انتها نیز کوشش شده تا با جمعبندی نظرات  در قالب ارائه "تئوری اخلاق در توسعه پایدار با رویکرد تغییر اقلیم"  بتوان نظرات خوانندگان گرامی  را دریافت کرده تا بر مبنای خرد جمعی توان نسبی خود را نسبت به تدوین استراتژی پایدار در مواجهه با تغییرات اقلیم افزایش دهیم.

عنوان مقاله [English]

Development, Ethic and Climate Change

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran