نویسنده = یعقوب ایرانمنش
نتایج اولیه پایش ساختار جنگل در ناحیه رویشی زاگرس پایش

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 23-30

سید کاظم بردبار؛ مهدی پورهاشمی؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ بهروز فانی؛ حبیب اله رحیمی؛ معصومه خانحسنی؛ علی نجفی فر؛ منوچهر طهماسبی؛ داریوش مهدی فر؛ رضا کرمیان؛ حسن جهانبازی؛ یعقوب ایرانمنش؛ یوسف عسکری؛ محمدرضا نگهدارصابر؛ مهرداد زرافشار


روند تغییرات تراکم تاج درختان در جنگل‌های شاخه‌زاد مریوان، استان کردستان

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 63-68

مازیار حیدری؛ یعقوب ایرانمنش؛ مهدی پورهاشمی؛ تورج مختارپور


کلوس، جواهری سبز در گنجینه فلور غنی زاگرس: جایگاه حفاظتی، تهدیدها و فرصت‌ها

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 123-134

امین زراعتکار؛ یعقوب ایرانمنش؛ تورج مختارپور؛ حمزه علی شیرمردی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ سید احمد موسوی وردنجانی؛ عزت الله سلیمانی


تحلیلی بر وضعیت اندوخته کربن در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 15-20

یعقوب ایرانمنش؛ مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی؛ سید کاظم بردبار؛ یوسف عسکری؛ جلال هناره؛ علی نجفی فر؛ احمد حسینی؛ مازیار حیدری؛ بهروز فانی؛ آرش دریک؛ فرهاد جهان پور؛ مهرداد زرافشار؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ هوشمند صفری؛ یحیی پرویزی؛ فاطمه درگاهیان؛ ابوالفضل جعفری؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ صابر قاسمپور


روند زوال بلوط در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 7-11

حسن جهانبازی؛ مهدی پورهاشمی؛ یعقوب ایرانمنش؛ معصومه خان حسنی؛ مازیار حیدری؛ حبیب الله رحیمی؛ مهرداد زرافشار؛ یوسف عسگری؛ رضا کرمیان؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ داریوش مهدی فر؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ احمد حسینی؛ منوچهر طهماسبی


پایش جنگل‌های زاگرس؛ اقدامات و نتایج اولیه

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 87-105

احمد رحمانی؛ مهدی پورهاشمی؛ سید کاظم بردبار؛ حسن جهانبازی؛ محمد متینی زاده؛ یعقوب ایرانمنش؛ مجید توکلی


تالاب چغاخور، نگین تنوع زیستی در زاگرس

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 78-83

یعقوب ایرانمنش؛ حمزه‌علی شیرمردی؛ حسن جهانبازی گوجانی