نویسنده = بهاره الهوردی ممقانی
کارایی اسانس گیاهان دارویی و معطر بومی ایران در تهیه داروهای ضدمیکروبی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 57-71

فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ بهاره الهوردی ممقانی


اثرات ضد سرطانی برخی از اسانس‌های گیاهی

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 71-85

فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ سمانه اسدی صنم؛ مینا کوه جانی گرجی؛ بهاره الهوردی ممقانی


بررسی عملکرد اسانس گونه‌های مختلف آویشن در شرایط زراعی متفاوت

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 34-40

مهدی میرزا؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ بهاره الهوردی ممقانی؛ زهرا بهراد