مشارکت بخش خصوصی به‌‌عنوان پیشران توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه زراعت چوب کشور

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2023.130395

چکیده

سرمایه‌گذاری، یکی از ضرورت‌ها و الزامات مهم برای توسعه پایدار اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه است. سیاست‌‌گذاران اقتصادی با استفاده از سیاست‌‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه، بخش خصوصی را هدایت و با ایجاد انگیزش‌‌هایی، سرمایه‌گذاران ‌را به انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند.
تصمیمات سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، به‌دلیل بالا بودن کارایی و انگیزه‌های سودجویی، تخصیص بهینه و عوامل تولیدی را در پی خواهد داشت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولت‌‌ها، ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری‌‌های مولد تلقی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌‌های سرمایه‌‌گذاری، حوزه تولید چوب است. امروزه، افزایش جمعیت و اهمیت استفاده از فراورده‌‌های چوبی در زندگی مردم موجب افزایش تقاضا و به‌‌دنبال آن موجب بالا رفتن نیاز صنایع چوبی کشور شده و این امر موجبات کمبود چوب در کشور را فراهم نموده است. از سوی دیگر، محدودیت‌‌های زیست‌محیطی و لزوم حفظ ذخایر جنگلی، بهره‌‌برداری از جنگل‌ها را محدود نموده و کاشت درختان تندرشد در خارج از اراضی جنگلی با هدف تولید چوب، در اولویت قرار گرفته است.
مهم‌ترین ضرورت رویکرد به توسعه کاشت صنوبر و سایر گونه‌‌های تندرشد، افزایش چوب مورد‌نیاز کشور است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهند، در‌صورتی‌که برای تأمین نیازهای مصرفی چوب کشور، راه‌حلی عاجل طراحی نشود، بسیاری از کارخانه‌‌های صنایع چوب کشور دچار ورشکستگی می‌شوند، وابستگی کشور به واردات افزایش می‌یابد و هزینه نهایی برای مصرف‌‌کنندگان در بخش‌‌های مختلف به‌‌ویژه فرهنگی، مسکن و خدمات تشدید می‌‌شود. از سوی دیگر، فشار بهره‌‌برداری مجاز و غیرمجاز از جنگل‌‌های طبیعی شمال کشور، افزایش خواهد یافت (جلیلی و همکاران، 1386).

عنوان مقاله [English]

The private sector is a principal driver of investment in wood farming in the country

نویسندگان [English]

  • Mohsen Calagari 1
  • Seid Jafar Seid Akhlaghi 2
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-

بنی‌‌اسدی، م. و محسنی، ر.، 1393. بررسی اثر سرمایه‌‌گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روستایی. پژوهشهای اقتصاد روستا، 1(1): 87-76.
جلیلی، ع.، عراقی، م.ک.، حسین‌خانی، ح.، کنشلو، ه.، فخریان، ع.، حبیبی، م.ر.، عرب‌تبار، ح.، نوربخش، ا.، معلمی، م.، مجدطاهری، ح.، عباس عظیمی، ر. و قاسمی، ف.، 1386. راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران. تهران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 165 صفحه.
حسینی، س.ص.، پاکروان، م.ر.، گیلان‌پور، ا. و اتفاقی، م.، 1390. بررسی اثر سیاست‌های حمایتی بر تغییرات بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25 (4): 516-507.