کلیدواژه‌ها = درختان کهن‌سال
گردوهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 30-45

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی


ایران، گنجینه درختان کهن‌سال

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 42-55

مصطفی خوشنویس؛ محمد متیتی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری