نویسنده = نادیا کمالی
ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


آیا شرکت‌های اقتصادی به شایستگی به تعهدات محیط زیستی خود پایبند هستند؟

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 6-9

نادیا کمالی؛ محمد فیاض