نویسنده = محمد متینی زاده
پایش جنگل‌های زاگرس؛ اقدامات و نتایج اولیه

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 87-105

احمد رحمانی؛ مهدی پورهاشمی؛ سید کاظم بردبار؛ حسن جهانبازی؛ محمد متینی زاده؛ یعقوب ایرانمنش؛ مجید توکلی


فهرست کروموزومی گیاهان ایران (جلد اول)

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 161-163

محمد متینی زاده


سروهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

دوره 3، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 44-59

مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ محمد متینی زاده؛ شهرام احمدی؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری


نوش‌های کهنسال ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 48-64

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری؛ کمال غوث؛ حسن تعویذی


ارس‌های کهنسال ایران

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 20-35

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم تیموری