نویسنده = رضا شهبازی
کانو نهای داخلی و خارجی گرد و غبار و علل فعال شدن آنها در سا لهای اخیر

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 95-115

احمد رحمانی؛ رضا شهبازی؛ علی محمد طهماسبی بیرگانی؛ حمیدرضا عباسی


فرونشست زمین (بخش دوم راهکارها)

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 57-66

احمد رحمانی؛ محمدجواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی


فرونشست زمین قسمت 1 (علل و عوامل)

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 77-91

احمد رحمانی؛ محمد جواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی